QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC CỦA DOP

Tôn chỉ hoạt động của DOP
“Công tác xã hội không chỉ trao cần câu mà còn phải giúp họ biết cách câu và thích đi câu”

Mục tiêu

 • Tạo nên những thay đổi tích cực, bền vững về lâu dài cho Cộng đồng thụ hưởng Dự án. 
 • Chú trọng xây dựng nguồn lực tại địa phương đảm bảo mục đích và tác động của Dự án vẫn được duy trì ngay cả khi DOP kết thúc hoạt động Dự án ấy.

Hoạt động của Dự án

 • Tập trung giải quyết các vấn đề cốt lõi của người thụ hưởng; tác động sâu vào các nguyên nhân gây ra các vấn đề mà họ đang gặp phải.
 • Lấy người thụ hưởng làm trung tâm của hoạt động Dự án.
 • Nội dung trọng tâm hướng vào: Giáo dục; giảm thiểu bất bình đẳng; nâng cao nhận thức, năng lực; giá trị sống.
 • Lan toả mô hình Công đồng làm CTXH, quy tụ mọi nguồn lực từ Cộng đồng để thực hiện các Dự án, hoạt động dành cho người thụ hưởng.

Quan điểm hoạt động của DOP trong các Dự án

 • Tạo điều kiện, trao cơ hội chứ không cung cấp kết quả. 
 • Đồng hành, hướng dẫn, hỗ trợ chứ không làm thay. 
 • Bằng niềm tin, tình yêu thương trong sáng, sự đồng cảm và thấu hiểu chứ không xuất phát từ sự thương hại.

Quan điểm giáo dục của DOP

Từ khi thành lập, DOP xác định sứ mệnh: Hoạt động phi lợi nhuận trong lĩnh vực giáo dục, với khái niệm rằng: 

Giáo dục là dẫn dắt con người vượt ra khỏi hiện tại của họ; để vươn tới những gì hoàn thiện, tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn.

Các Dự án giáo dục của DOP được xây dựng theo mô hình chung, với tên gọi “Ngôi trường không lớp”: Là mô hình giáo dục mà ở đó DOP chú trọng vào việc tạo môi trường; trao cơ hội để học viên trải nghiệm; thấu hiểu và rút ra những bài học cho chính mình; kết hợp với mô hình Coaching/Mentor 1-1 đồng hành, hỗ trợ học viên trong suốt thời gian tham gia Dự án.

 

Với các quan điểm giáo dục mang tính nhất quán và xuyên suốt:

 

 • Giáo dục không phải là dạy mà khơi gợi những điều vốn có của họ; dẫn dắt giúp họ hướng đến sự hoàn thiện và tốt đẹp hơn.
 • Tôn trọng sự khác biệt, độc lập của mỗi cá thể. 
 • Tôn trọng sự phát triển tự nhiên.
 • Niềm tin vào con người với bản chất hướng đến những giá trị Chân – Thiện – Mỹ.
 • Yếu tố cốt lõi của sự thay đổi và phát triển là tự nhận thức và cảm hứng hành động.
 • Đề cao trách nhiệm xã hội và những giá trị sống nhăn văn nhân bản.

Với quan điểm này, DOP tin tưởng sẽ giúp học viên tự vượt qua những giới hạn khuôn mẫu để trở thành những cá thể tự do, hạnh phúc và hoàn thiện. Từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội.