Sứ mệnh

DOP là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nhằm nâng cao năng lực cho người nghèo, người yếu thế tại Việt Nam; vì những thay đổi tích cực trong hành vi, ý thức cộng đồng.

Viễn cảnh

DOP phấn đấu trở thành tổ chức hoạt động Công tác xã hội chuyện nghiệp độc lập, có uy tín hàng đầu tại Việt Nam. 

DOP nỗ lực xây dựng và kiến tạo một lối sống là kết tinh những giá trị tốt đẹp nguyên bản của con người và nhận thức cao trong văn hoá ứng xử, tinh thần trách nhiệm cộng động.

Tầm nhìn và Tác động

  • Giảm bất bình đẳng, tạo nên những chuyển biến tích cực trong nhận thức, năng lực của người nghèo, cộng đồng yếu thế tại Việt Nam.
  • Giáo dục bình đẳng và chất lượng cho trẻ em nghèo tại Việt Nam.
  • Truyền cảm hứng và kiến tạo một cộng đồng người Việt trẻ sống tích cực, sự tử tế và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng.
  • Xây dựng và lan toả mô hình cộng đồng cùng làm công tác xã hội. 
  • Góp phần phát triển hoạt động công tác xã hội chuyên nghiệp tại Việt Nam.